Sanskrit Canon: 律疏部 | Vinaya Shastra Division All | Bộ Luật Sớ | T.1804 – T.1815

 • 1804,
  Tứ Phân Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao, 12 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]
  Subcommentaries on the Conduct in the Four Division Vinaya Meaning Where anyExtra is Deleted and any Shortage is Supplemented
  四分律刪繁補闕行事鈔[唐 道宣撰
 • 1805,
  Tứ Phân Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí, 16 quyển, [ Tống Nguyên Chiếu soạn ]
  A Record of Resources on the Commentaries of the Conduct in the Four Division Vinaya
  四分律行事鈔資持記[宋 元照撰
 • 1806,
  Tứ Phân Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn, 3 quyển, [ Đường Đạo Tuyên thuật ]
  The Book of Precepts that Include Commentaries on the Four Division Vinaya for Bhikshus
  四分律比丘含注戒本[唐 道宣述
 • 1807,
  Tứ Phân Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ, 2 quyển, [ Đường Định Tân soạn ]
  Commentaries on the Book of Four Division Bhikshu Precepts
  四分比丘戒本疏[唐 定賓撰
 • 1808,
  Tứ Phân Luật San Bổ Tùy Ky Yết Ma, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên tập ]
  Deleted and Supplemented Four Division Vinaya Karmavajna According to the Situation
  四分律刪補隨機羯磨[唐 道宣集
 • 1809,
  Tăng Yết Ma, 3 quyển, [ Đường Hoài Tố tập ]
  Sangha Karmavajna
  僧羯磨[唐 懷素集
 • 1810,
  Ni Yết Ma, 3 quyển, [ Đường Hoài Tố tập ]
  Bhikshuni Karmavajna
  尼羯磨[唐 懷素集
 • 1811,
  Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết Quán Đảnh kí ]
  Commentaries on the Meanings of the Bodhisattva Precepts
  菩薩戒義疏[隋 智顗說 灌頂記
 • 1812,
  Thiên Đài Bồ Tát Giới Sớ, 3 quyển, [ Đường Minh Khoáng San Bổ ]
  Commentaries on the Tiantai Bodhisattva Precepts
  天台菩薩戒疏[唐 明曠刪補
 • 1813,
  Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Sớ, 6 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]
  Commentaries on the Book of Bodhisattva Precepts in the Brahma Net Sutra
  梵網經菩薩戒本疏[唐 法藏撰
 • 1814,
  Bồ Tát Giới Bổn Sớ, 2 quyển, [ Tân La Nghĩa Tịch thuật ]
  Commentaries on the Book of Bodhisattva Precepts
  菩薩戒本疏[新羅 義寂述
 • 1815,
  Phạm Võng Kinh Cổ Tích Kí, 2 quyển, [ Tân La Thái Hiền tập ]
  A Record of Ancient Imprints in the Brahma Net Sutra
  梵網經古跡記[新羅 太賢集

Add Comment