Sanskrit Canon: 論疏部 | Treatises Shastra Division | Bộ Luận Sớ | T.1816 – T.1851

 • 1816,
  Kim Cương Bát Nhã Luận Hội Thích, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  An Explanation of the Assembly of Vajra Prajna Shastra
  金剛般若論會釋[唐 窺基撰
 • 1817,
  Lược Minh Bát Nhã Mạt Hậu Nhất Tụng Tán thuật, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh thuật ]
  A Brief Clarification on A Description of Praises on the One Verse After the End of Prajna
  略明般若末後一頌讚述[唐 義淨述
 • 1818,
  Pháp Hoa Luận Sớ, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  Commentaries on the Dharma Flower Shastra
  法華論疏[隋 吉藏撰
 • 1819,
  Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ Chú, 2 quyển, [ Bắc Ngụy Đàm Loan chú giải ]
  Commentaries on the Upadesha’s Vow for Rebirth Gatha in the Limitless Life Sutra
  無量壽經優婆提舍願生偈註[北魏 曇鸞註解
 • 1820,
  Phật Di Giáo Kinh Luận Sớ Tiết Yếu, 1 quyển, [ Tống Tịnh Nguyên tiết yếu, Minh Châu Hoằng bổ chú ]
  The Extrapolated Essentials from the Shastras and Commentaries on the Sutra of theBuddha’s Legacy Teachings
  佛遺教經論疏節要[宋 淨源節要 明 袾宏補註
 • 1821,
  Câu Xá Luận Kí, 30 quyển, [ Đường Phổ Quang thuật ]A Record of Kosa Shastra
  俱舍論記[唐 普光述
 • 1822,
  Câu Xá Luận Sớ, 30 quyển, [ Đường Pháp Bảo soạn ]
  Commentaries on the Kosa Shastra
  俱舍論疏[唐 法寶撰
 • 1823,
  Câu Xá Luận Tụng Sớ Luận Bổn, 30 quyển, [ Đường Viên Huy thuật ]
  The Book of Verses, Commentaries and Shastras on the Kosa Shastra
  俱舍論頌疏論本[唐 圓暉述
 • 1824,
  Trung Quán Luận Sớ, 10 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  Commentaries on Contemplating the Middle Way Shastra
  中觀論疏[隋 吉藏撰
 • 1825,
  Thập Nhị Môn Luận Sớ, 6 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  Commentaries on the 12 Door Shastra
  十二門論疏[隋 吉藏撰
 • 1826,
  Thập Nhị Môn Luận Tông Trí Nghĩa Kí, 2 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]
  A Record of Ultimate Meaning of the School of the 12 Door Shastra
  十二門論宗致義記[唐 法藏述
 • 1827,
  Bách Luận Sớ, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  Commentaries on A Hundred Shastras
  百論疏[隋 吉藏撰
 • 1828,
  Du Già Luận Kí, 24 quyển, [ Đường Độn Luân Tập soạn ]
  A Record of Yogic Shastras
  瑜伽論記[唐 遁倫集撰
 • 1829,
  Du Già Sư Địa Luận Lược Toản, 16 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  A Brief Compilation on the Yogacari-bhumi Shastra
  瑜伽師地論略纂[唐 窺基撰
 • 1830,
  Thành Duy Thức Luận thuật Kí, 10 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  A Record of Description for the Shastra of Realizing Consciousness Only
  成唯識論述記[唐 窺基撰
 • 1831,
  Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  Critical Essentials in the Palm of One’s Hand on the Shastra of Realizing ConsciousnessOnly
  成唯識論掌中樞要[唐 窺基撰
 • 1832,
  Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng, 7 quyển, [ Đường Huệ Chiểu thuật ]
  The Light of Understanding the Meaning to the Shastra of Realizing ConsciousnessOnly
  成唯識論了義燈[唐 惠沼述
 • 1833,
  Thành Duy Thức Luận Diễn Bí, 7 quyển, [ Đường Trí Chu soạn ]
  The Proclaimed Secrets to the Shastra of Realizing Consciousness Only
  成唯識論演祕[唐 智周撰
 • 1834,
  Duy Thức Nhị Thập Luận thuật Kí, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  A Record of Description to the 20 Shastras on Consciousness Only
  唯識二十論述記[唐 窺基撰
 • 1835,
  Biện Trung Biên Luận thuật Kí, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  A Record of Description on the Shastra of Debating Between the Middle and the Sides
  辯中邊論述記[唐 窺基撰
 • 1836,
  Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Giải, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ chú giải . Minh Phổ Thái Tăng Tu ]
  An Explanation of the Mahayana Hundred Dharmas Bright Door Shastra
  大乘百法明門論解[唐 窺基註解.明 普泰增修
 • 1837,
  Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Sớ, 2 quyển, [ Đường Đại Thừa Quang soạn ]
  Commentaries on the Mahayana Hundred Dharmas Bright Door Shastra
  大乘百法明門論疏[唐 大乘光撰
 • 1838,
  Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]
  Commentaries on the Shastra of No Difference in the Mahayana Dharma Realm
  大乘法界無差別論疏[唐 法藏撰
 • 1839,
  Lý Môn Luận thuật Kí, 1 quyển, [ Đường Thần Thái soạn ]
  A Record of Description on the Shastra of Door to Noumenon
  理門論述記[唐 神泰撰
 • 1840,
  Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Sớ, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  Commentaries on the Shastra of Causes of Understanding Entering the Proper Noumenon
  因明入正理論疏[唐 窺基撰
 • 1841,
  Nhân Minh Nghĩa Đoạn, 1 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]
  Severing the Meaning of Causes of Understanding
  因明義斷[唐 慧沼撰
 • 1842,
  Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Nghĩa Toản Yếu, 1 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu tập ]
  The Compiled Essential Meanings to the Shastra of Causes of Understanding EnteringProper Noumenon
  因明入正理論義纂要[唐 慧沼集
 • 1843,
  Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ, 4 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]
  Commentaries on the Meaning of the Shastra of Giving Rise to Faith in the Mahayana
  大乘起信論義疏[隋 慧遠撰
 • 1844,
  Khởi Tín Luận Sớ, 2 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]
  Commentaries on the Giving Rise to Faith Shastra
  起信論疏[新羅 元曉撰
 • 1845,
  Đại Thừa Khởi Tín Luận Biệt Kí, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]
  An Individual Record of the Shastra of Giving Rise to Faith in the Mahayana
  大乘起信論別記[新羅 元曉撰
 • 1846,
  Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí, 3 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]
  A Record of Meaning on the Shastra of Giving Rise to Faith in the Mahayana
  大乘起信論義記[唐 法藏撰
 • 1847,
  Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Biệt Kí, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]
  An Individual Record of the Record of Meaning on the Shastra of Giving Rise to Faithin the Mahayana
  大乘起信論義記別記[唐 法藏撰
 • 1848,
  Khởi Tín Luận Sớ Bút Tước Kí, 20 quyển, [ Tống Tử Tuyền lục ]
  A Slim Record of Written Commentaries on the Giving Rise to Faith Shastra
  起信論疏筆削記[宋 子璿錄
 • 1849,
  Đại Thừa Khởi Tín Luận Nội Nghĩa Lược Tham Kí, 1 quyển, [ Tân La Thái Hiền tác ]
  A Record of A Brief Search into Inner Meaning to the Shastra of Giving Rise to Faith inthe Mahayana
  大乘起信論內義略探記[新羅 太賢作
 • 1850,
  Đại Thừa Khởi Tín Luận Liệt Võng Sớ, 6 quyển, [ Minh Trí Húc thuật ]
  Commentaries on Tore Nets in the Shastra of Giving Rise to Faith in the Mahayana
  大乘起信論裂網疏[明 智旭述
 • 1851,
  Đại Thừa Nghĩa Chương, 20 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]
  Sections of Meanings to the Mahayana
  大乘義章 [隋 慧遠撰]

Add Comment