Sanskrit Canon: 律部 | Vinaya | Bộ Luật Tạng | T.1421 – T.1504

 • 1421,
  Di Sa Tắc Bộ Hòa Ê Ngũ Phân Luật, 30 quyển, [Lưu Tống Phật Đà Thập cộng Trúc Đạo Sinh đẳng dịch]
  The Hexi Five Division Vinaya of the Mahisasakah Division
  彌沙塞部和醯五分律[劉宋 佛陀什共竺道生等譯
 • 1422,
  a. Di Sa Tắc Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch]
  a. The Book of Mahisasakah Five Division Precepts
  a. 彌沙塞五分戒本[劉宋 佛陀什等譯
  b. Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch]
  b. The Book of Five Division Precepts
  b. 五分戒本[劉宋 佛陀什等譯
 • 1423,
  Ngũ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Lương Minh Huy tập ]
  The Book of Five Division Bhikshuni Precepts
  五分比丘尼戒本[梁 明徽集
 • 1424,
  Di Sa Tắc Yết Ma Bổn, 1 quyển, [ Đường Ái Đồng lục ]
  The Book of Mahisasakah Karmavajna
  彌沙塞羯磨本[唐 愛同錄
 • 1425,
  Ma Ha Tăng Kì Luật, 40 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La cộng Pháp Hiển dịch ]
  The Mahasanghika Vinaya
  摩訶僧祇律[東晉 佛陀跋陀羅共法顯譯
 • 1426,
  Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bổn, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]
  The Book of Mahasanghika Vinaya Great Bhikshu Precepts
  摩訶僧祇律大比丘戒本[東晉 佛陀跋陀羅譯
 • 1427,
  Ma Ha Tăng Kì Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển cộng Giác Hiền dịch ]
  The Book of Mahasanghika Bhikshuni Precepts
  摩訶僧祇比丘尼戒本[東晉 法顯共覺賢譯
 • 1428,
  Tứ Phân Luật, 60 quyển, [ Diêu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm đẳng dịch ]
  Four Division Vinaya
  四分律[姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等譯
 • 1429,
  Tứ Phân Luật Tỳ Kheo Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]
  The Book of Four Division Vinaya Bhikshu Precepts
  四分律比丘戒本[後秦 佛陀耶舍譯
 • 1430,
  Tứ Phân Tăng Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]
  The Book of Four Division Monastic Precepts
  四分僧戒本[後秦 佛陀耶舍譯
 • 1431,
  Tứ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]
  The Book of Four Division Bhikshuni Precepts
  四分比丘尼戒本[後秦 佛陀耶舍譯
 • 1432,
  Đàm Vô Đức Luật Bộ Tạp Yết Ma, 1 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ]
  Miscellaneous Karmavajna of the Dharmaguptaka Vinaya Division
  曇無德律部雜羯磨[曹魏 康僧鎧譯
 • 1433,
  Yết Ma, 1 quyển, [ Tào Ngụy Đàm Đế dịch ]
  Karmavajna
  羯磨[曹魏 曇諦譯
 • 1434,
  Tứ Phân Tỳ Kheo Ni Yết Ma Pháp, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]
  The Karmavajna Dharma of the Four Division Bhikshunis
  四分比丘尼羯磨法[劉宋 求那跋摩譯
 • 1435,
  Thập Tụng Luật, 61 quyển, [ Hậu Tần Phất Nhược Đa La cộng La Thập dịch ]
  The Ten Recitation Vinaya
  十誦律[後秦 弗若多羅共羅什譯
 • 1436,
  Thập Tụng Tỳ Kheo Ba La đề Mộc Xoa Giới Bổn, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Book of Ten Recitation Bhikshu Pratimoksha Precepts
  十誦比丘波羅提木叉戒本[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 1437,
  Thập Tụng Tỳ Kheo Ni Ba La đề Mộc Xoa Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Pháp Hiển tập xuất ]
  The Book of Ten Recitation Bhikshuni Pratimoksha Precepts
  十誦比丘尼波羅提木叉戒本[劉宋 法顯集出
 • 1438,
  Đại Sa Môn Bách Nhất Yết Ma Pháp, 1 quyển, [ ]
  The 101 Karmavajna Dharmas of Great Sramanas
  大沙門百一羯磨法
 • 1439,
  Thập Tụng Yết Ma Tỳ Kheo Yếu Dụng, 1 quyển, [ Lưu Tống Tăng Cừ soạn xuất ]
  The Essential Applications of Ten Recitation Karmavajna for Bhikshus
  十誦羯磨比丘要用[劉宋 僧璩撰出
 • 1440,
  Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, 9 quyển, [ Thất dịch ]
  The Sarvastivadah Vinaya Vibhasa
  薩婆多毘尼毘婆沙[失譯
 • 1441,
  Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Ca, 10 quyển, [ Lưu Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]
  Sarvastivadah Division Vinaya Matrka
  薩婆多部毘尼摩得勒伽[劉宋 僧伽跋摩譯唐 義淨譯
 • 1442,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da, 50 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  Vinaya of the Sarvastivadah Division
  根本說一切有部毘奈耶[
 • 1443,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô Ni Tỳ Nại Da, 20 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Bhikshuni Vinaya of the Sarvastivadah Division
  根本說一切有部苾芻尼毘奈耶[唐 義淨譯
 • 1444,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Xuất Gia Sự, 4 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Vinaya for Leaving the Householder’s Life in the Sarvastivadah Division
  根本說一切有部毘奈耶出家事[唐 義淨譯
 • 1445,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da An Cư Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Vinaya for Residing in the Sarvastivadah Division
  根本說一切有部毘奈耶安居事[唐 義淨譯
 • 1446,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tùy Ý Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Vinaya for Leisure in the Sarvastivadah Division
  根本說一切有部毘奈耶隨意事[唐 義淨譯
 • 1447,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tỳ Cách Sự, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Vinaya for Leather in the Sarvastivadah Division
  根本說一切有部毘奈耶皮革事[唐 義淨譯
 • 1448,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự, 18 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Sarvastivadah Division Vinaya on Medicine
  根本說一切有部毘奈耶藥事[唐 義淨譯
 • 1449,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Yết Sỉ Na Y Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Khatika Vinaya on Clothing
  根本說一切有部毘奈耶羯恥那衣事[唐 義淨譯
 • 1450,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự, 20 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Sarvastivadah Division Vinaya on Things that Wreck the Monastics
  根本說一切有部毘奈耶破僧事[唐 義淨譯
 • 1451,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự, 40 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Sarvastivadah Division Vinaya on Miscellaneous Things
  根本說一切有部毘奈耶雜事[唐 義淨譯
 • 1452,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na Mục Đắc Ca, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Sarvastivadah Division Nidanamatrka
  根本說一切有部尼陀那目得迦[唐 義淨譯
 • 1453,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The 101 Karmavajnas in the Sarvastivadah Division
  根本說一切有部百一羯磨[唐 義淨譯
 • 1454,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Sarvastivadah Division Precept Sutra
  根本說一切有部戒經[唐 義淨譯
 • 1455,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô Ni Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Sarvastivadah Division Bhikshuni Precept Sutra
  根本說一切有部苾芻尼戒經[唐 義淨譯
 • 1456,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Ni Đà Na Mục Đắc Ca Nhiếp Tụng, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  Verses Gathering in the Sarvastivadah Division Vinaya Nidanamatrka
  根本說一切有部毘奈耶尼陀那目得迦攝頌[唐 義淨譯
 • 1457,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Lược Tỳ Nại Da Tạp Sự Nhiếp Tụng, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Sarvastivadah Division Verses of Vinaya that Briefly Gather in Miscellaneous Things
  根本說一切有部略毘奈耶雜事攝頌[唐 義淨譯
 • 1458,
  Căn Bổn Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp, 14 quyển, [ Tôn Giả Thắng Hữu tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  Appeals by the Sarvastivadah Division Vinaya
  根本薩婆多部律攝[尊者勝友造 唐 義淨譯
 • 1459,
  Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tụng, 3 quyển, [ Tôn Giả Tỳ Xá Khư tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Vinaya Verses of Sarvastivadah Division
  根本說一切有部毘奈耶頌[尊者毗舍佉造 唐 義淨譯
 • 1460,
  Giải Thoát Giới Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  The Sutra of Liberating Precepts
  解脫戒經[元魏 般若流支譯
 • 1461,
  Luật Nhị Thập Nhị Minh Liễu Luận, 1 quyển, [ Phất Đà Đa La Đa tạo Trần Chân Đế dịch ]
  Shastra on the Vinaya’s 22 Understandings
  律二十二明了論[弗陀多羅多造 陳 真諦譯
 • 1462,
  Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa, 18 quyển, [ Tiêu Tăng Ca Bạt Đà La dịch ]
  The Wholesome Views Vinaya Vibhasa
  善見律毘婆沙[蕭齊 僧伽跋陀羅譯
 • 1463,
  Tỳ Ni Mẫu Kinh, 8 quyển, [ Thất dịch ]
  The Sutra of the Mother of Vinaya
  毘尼母經[失譯
 • 1464,
  Nại Da, 10 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]
  Vinaya
  鼻奈耶[姚秦 竺佛念譯
 • 1465,
  Xá Lợi Phất Vấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Sutra of Questions Posed by Shariputra
  舍利弗問經[失譯
 • 1466,
  Ưu Ba Ly Vấn Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]
  The Sutra of Upali’s Questions for the Buddha
  優波離問佛經[宋 求那跋摩譯
 • 1467,
  a. Phật Thuyết Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  a. The Buddha Speaks of the Sutra of Lighter and Heavier Offense Retributions for Violating the Precepts
  a. 佛說犯戒罪報輕重經[後漢 安世高譯
  b. Phật Thuyết Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh, 1 quyển, [ ]
  b. The Buddha Speaks of the Sutra of Lighter and Heavier Offense Retributions for Violating the Precepts
  b. 佛說犯戒罪報輕重經
 • 1468,
  Phật Thuyết Mục Liên Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Questions Posed by Mahamagalyayana
  佛說目連所問經[宋 法天譯
 • 1469,
  Phật Thuyết Ca Diếp Cấm Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Mahakasyapa’s Prohibitive Precepts
  佛說迦葉禁戒經[宋 沮渠京聲譯
 • 1470,
  Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Uy Nghi, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Great Bhikshus’s Three Thousand Forms of Comportment
  大比丘三千威儀[後漢 安世高譯
 • 1471,
  Sa Di Thập Giới Pháp Tịnh Uy Nghi, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Shramaneras’ Ten Precept Dharma and Comportment
  沙彌十戒法并威儀[失譯
 • 1472,
  Sa Di Uy Nghi, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]
  The Shramaneras’ Comportment
  沙彌威儀[宋 求那跋摩譯
 • 1473,
  Phật Thuyết Sa Di Thập Giới Nghi Tắc Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of the Rites and Guidelines for the Shramaneras’ TenPrecepts
  佛說沙彌十戒儀則經[宋 施護譯
 • 1474,
  Sa Di Ni Giới Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Shramanerikas’ Precept Sutra
  沙彌尼戒經[失譯
 • 1475,
  Sa Di Ni Ly Giới Văn, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Essay of Shramanerikas’ Departure from Precepts
  沙彌尼離戒文[失譯
 • 1476,
  Phật Thuyết Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tương Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of the Marks of Upasakas’ Five Precepts
  佛說優婆塞五戒相經[宋 求那跋摩譯
 • 1477,
  Phật Thuyết Giới Tiêu Tai Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Precepts Eliminate Disasters
  佛說戒消災經[吳 支謙譯
 • 1478,
  Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]
  The Pajapati Bhikshuni Sutra
  大愛道比丘尼經[失譯
 • 1479,
  Phật Thuyết Bật Sô Ngũ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Buddha Speaks of the Bhikshus’ Five Dharma Sutra
  佛說苾芻五法經[宋 法天譯
 • 1480,
  Phật Thuyết Bật Sô Ca Thi Ca Thập Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Buddha Speaks of the Bhikshu KāśīkasTen Dharma Sutra
  佛說苾芻迦尸迦十法經[宋 法天譯
 • 1481,
  Phật Thuyết Ngũ Khủng Phố Thế Kinh, 1 quyển, [ Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Five Frightening Worlds
  佛說五恐怖世經[宋 沮渠京聲譯
 • 1482,
  Phật A Tỳ Đàm Kinh Xuất Gia Tương Phẩm, 2 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]
  The Chapter on the Marks of Leaving the Householders’ Life in the Sutra of AbhidharmaBuddha
  佛阿毘曇經出家相品[陳 真諦譯
 • 1483,
  a. Phật Thuyết Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  a. The Buddha Speaks of Mahamalgalyayana’s Questions About the 500 Major andMinor Vinaya Matters
  a. 佛說目連問戒律中五百輕重事[失譯
  b. Phật Thuyết Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]
  b. The Buddha Speaks of Mahamalgalyayana’s Questions About the 500 Major andMinor Vinaya Matters
  b. 佛說目連問戒律中五百輕重事經[失譯
 • 1484,
  Phạm Võng Kinh, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Brahma Net Sutra
  梵網經[後秦 鳩摩羅什譯
 • 1485,
  Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]
  The Sutra of Bodhisattva Garland’s Past Vows
  菩薩瓔珞本業經[姚秦 竺佛念譯
 • 1486,
  Thọ Thập Thiện Giới Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Sutra of Receiving the Ten Wholesome Precepts
  受十善戒經[失譯
 • 1487,
  Phật Thuyết Bồ Tát Nội Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Bodhisattvas’ Inner Precepts
  佛說菩薩內戒經[宋 求那跋摩譯
 • 1488,
  Ưu Bà Tắc Giới Kinh, 7 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
  The Sutra of Upasaka Precepts
  優婆塞戒經[北涼 曇無讖譯
 • 1489,
  Thanh Tịnh Tỳ Ni Phương Quảng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Means and Expanse Sutra of Pure Vinaya
  清淨毘尼方廣經[後秦 鳩摩羅什譯
 • 1490,
  Tịch Điều Âm Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hải dịch ]
  The Sutra of Questions by Quiescent Sound
  寂調音所問經[宋 法海譯
 • 1491,
  Bồ Tát Tạng Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]
  The Sutra of Bodhisattva Treasury
  菩薩藏經[梁 僧伽婆羅譯
 • 1492,
  Phật Thuyết Xá Lợi Phất Hối Quá Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Shariputra’s Repentance
  佛說舍利弗悔過經[後漢 安世高譯
 • 1493,
  Đại Thừa Tam Tụ Sám Hối Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa cộng Cấp Đa đẳng dịch ]
  The Repentance Sutra of the Three Clusters in the Mahayana
  大乘三聚懺悔經[隋 闍那崛多共笈多等譯
 • 1494,
  Phật Thuyết Tịnh Nghiệp Chướng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Purifying Karmic Obstructions
  佛說淨業障經[失譯
 • 1495,
  Thiện Cung Kính Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  The Sutra of Wholesome Respect
  善恭敬經[隋 闍那崛多譯
 • 1496,
  Phật Thuyết Chánh Cung Kính Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Proper Respect
  佛說正恭敬經[元魏 佛陀扇多譯
 • 1497,
  Phật Thuyết Đại Thừa Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Mahayana Precepts
  佛說大乘戒經[宋 施護譯
 • 1498,
  Phật Thuyết Bát Chủng Trường Dưỡng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Eight Developments of Merit
  佛說八種長養功德經[宋 法護等譯
 • 1499,
  Bồ Tát Giới Yết Ma Văn, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát Thuyết Đường Huyền Trang dịch ]
  The Karmavajra Essay on the Bodhisattva Precepts
  菩薩戒羯磨文[彌勒菩薩說 唐 玄奘譯
 • 1500,
  Bồ Tát Giới Bổn, 1 quyển, [ Từ Thị Bồ Tát Thuyết Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
  The Book of Bodhisattva Precepts
  菩薩戒本[慈氏菩薩說 北涼 曇無讖譯
 • 1501,
  Bồ Tát Giới Bổn, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát Thuyết Đường Huyền Trang dịch ]
  The Book of Bodhisattva Precepts
  菩薩戒本[彌勒菩薩說 唐 玄奘譯
 • 1502,
  Bồ Tát Thọ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]
  The Sutra of Bodhisattvas Receiving Meals
  菩薩受齋經[西晉 聶道真譯
 • 1503,
  Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Uy Nghi Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]
  The Sutra of Upasakas’ Five Precepts and Comportment
  優婆塞五戒威儀經[宋 求那跋摩譯
 • 1504,
  Bồ Tát Ngũ Pháp Sám Hối Văn, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Repentance Essay of Bodhisattvas’ Five Dharmas
  菩薩五法懺悔文[失譯

Add Comment