Sanskrit Canon: 中觀部類 | Madhyamika Division | Bộ Trung Quán | T.1564 – T.1578

 • 1564,
  Trung Luận, 4 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Phạm Chí Thanh Mục thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Madyamaka Shastra
  中論[龍樹菩薩造 梵志青目釋 姚秦 鳩摩羅什譯
 • 1565,
  Thuận Trung Luận, 2 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Vô Trước Bồ Tát thích Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  According with the Shastra on the Middle Way
  順中論[龍樹菩薩造 無著菩薩釋 元魏 瞿曇般若流支譯
 • 1566,
  Bát Nhã Đăng Luận Thích, 15 quyển, [ Kệ Bổn Thọ Bồ Tát thích Luận Phân Biệt Minh Bồ Tát Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch ]
  An Explanation of the Prajna Light Shastra
  般若燈論釋[偈本龍樹菩薩 釋論分別明菩薩 唐 波羅頗蜜多羅譯
 • 1567,
  Đại Thừa Trung Quán Thích Luận, 9 quyển, [ An Tuệ Bồ Tát tạo Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]
  The Shastra of An Explanation on the Mahayana Middle Way Shastra
  大乘中觀釋論[安慧菩薩造 宋 惟淨等譯
 • 1568,
  Thập Nhị Môn Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The 12 Doors Shastra
  十二門論[龍樹菩薩造 姚秦 鳩摩羅什譯
 • 1569,
  Bách Luận, 2 quyển, [ Đề Bà Bồ Tát tạo Bà Tẩu Khai Sĩ thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Hundred Shatras
  百論提婆菩薩造 婆藪開士釋 姚秦 鳩摩羅什譯
 • 1570,
  Quảng Bách Luận Bổn, 1 quyển, [ Thánh Thiên Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Book of Vast Hundred Shastra
  廣百論本[聖天菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1571,
  Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận, 10 quyển, [ Thánh Thiên Bồ Tát bổn Hộ Pháp Bồ Tát thích Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra on the Explanation of the Mahayana Vast Hundred Shastra
  大乘廣百論釋論[聖天菩薩本 護法菩薩釋 唐 玄奘譯
 • 1572,
  Bách Tự Luận, 1 quyển, [ Đề Bà Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Hundred Word Shastra
  百字論[提婆菩薩造 後魏 菩提流支譯
 • 1573,
  Nhất Thâu Lô Ca Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  The Slokas Shastra
  壹輸盧迦論[龍樹菩薩造 後魏 瞿曇般若留支譯
 • 1574,
  Đại Thừa Phá Hữu Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]
  The Shastra on the Mahayana Shattering Existence
  大乘破有論[龍樹菩薩造 宋 施護譯
 • 1575,
  Lục Thập Tụng Như Lý Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]
  The Shastra of 60 Verses that Accord with Noumenon
  六十頌如理論[龍樹菩薩造 宋 施護譯
 • 1576,
  Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]
  The Shastra of 20 Mahayana Verses
  大乘二十頌論[龍樹菩薩造 宋 施護譯
 • 1577,
  Đại Trượng Phu Luận, 2 quyển, [ Đề Bà La Bồ Tát tạo Bắc Lương Đạo Thái dịch ]
  The Shastra of Great Men
  大丈夫論[提婆羅菩薩造 北涼 道泰譯
 • 1578,
  Đại Thừa Chưởng Trân Luận, 2 quyển, [ Thanh Biện Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of Mahayana Pearls in the Palm
  大乘掌珍論[清辯菩薩造 唐 玄奘譯

Add Comment