Pali Canon: Samyutta Nikaya – Kinh Tương Ưng Bộ

FREE DOWNLOAD
The Collected Discourses of the Buddha
a new translation of the Samyutta Nikaya by Bhikkhu Bodhi, 2000

Samyutta Nikàya | The Connected Discourses of the Buddha | Tương Ưng Bộ Kinh

Part I: The Book with Verses (Sagāthāvagga) – Tập I – Thiên Có Kệ

1 Devatāsaṃyutta: Connected Discourses with Devatās – Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên
2 Devaputtasaṃyutta: Connected Discourses with Young Devas – Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử
3 Kosalasaṃyutta: Connected Discourses with the Kosalan – Chương Ba: Tương Ưng Kosala
4 Mārasaṃyutta: Connected Discourses with Māra – Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma
5 Bhikkhunısaṃyutta: Connected Discourses with Bhikkhunıs – Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
6 Brahmasaṃyutta: Connected Discourses with Brahmās – Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên
7 Brāhmaṇasaṃyutta: Connected Discourses with Brahmins – Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn
8 Vaṅgısasaṃyutta: Connected Discourses with Vaṅgısa – Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
9 Vanasaṃyutta: Connected Discourses in the Woods – Chương Chín: Tương Ưng Rừng
10 Yakkhasaṃyutta: Connected Discourses with Yakkhas – Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa
11 Sakkasaṃyutta: Connected Discourses with Sakka – Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Part II: The Book of Causation (Nidānavagga) – Tập II – Thiên Nhân Duyên

12 Nidānasaṃyutta: Connected Discourses on Causation – Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên
13 Abhisamayasaṃyutta: Connected Discourses on the Breakthrough – Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến
14 Dhātusaṃyutta: Connected Discourses on Elements – Chương Ba: Tương Ưng Giới
15 Anamataggasaṃyutta: Connected Discourses on Without Discoverable Beginning – Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ
16 Kassapasaṃyutta: Connected Discourses with Kassapa – Chương Năm: Tương Ưng Kassapa
17 Lābhasakkārasaṃyutta: Connected Discourses on Gains and Honour – Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính
18 Rāhulasaṃyutta: Connected Discourses with Rāhula – Chương Bảy: Tương Ưng Rahula
19 Lakkhaṇasaṃyutta: Connected Discourses with Lakkhaṇa – Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana
20 Opammasaṃyutta: Connected Discourses with Similes – Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ
21 Bhikkhusaṃyutta: Connected Discourses with Bhikkhus – Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

Part III: The Book of the Aggregates (Khandhavagga) – Tập III – Thiên Uẩn

22 Khandhasaṃyutta: Connected Discourses on the Aggregates – Chương Một: Tương Ưng Uẩn
23 Rādhasaṃyutta: Connected Discourses with Rādha – Chương Hai: Tương Ưng Radha
24 Diṭṭhisaṃyutta: Connected Discourses on Views – Chương Ba: Tương Ưng Kiến
25 Okkantisaṃyutta: Connected Discourses on Entering – Chương Bốn: Tương Ưng Nhập
26 Uppādasaṃyutta: Connected Discourses on Arising – Chương Năm: Tương Ưng Sanh
27 Kilesasaṃyutta: Connected Discourses on Defilements – Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não
28 Sāriputtasaṃyutta: Connected Discourses with Sāriputta – Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta
29 Nāgasaṃyutta: Connected Discourses on Nāgas – Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng
30 Supaṇṇasaṃyutta: Connected Discourses onSupaṇṇas – Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu
31 Gandhabbasaṃyutta: Connected Discourses on Gandhabbas – Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà
32 Valāhakasaṃyutta: Connected Discourses on Cloud Devas – Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây
33 Vacchagottasaṃyutta: Connected Discourses with Vacchagotta – Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota
34 Jhānasaṃyutta: Connected Discourses on Meditation – Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Part IV: The Book of the Six Sense Bases (Saḷāyatanavagga) – Tập IV – Thiên Sáu Xứ

35 Saḷāyatanasaṃyutta: Connected Discourses on the Six Sense Bases – Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ
36 Vedanāsaṃyutta: Connected Discourses on Feeling – Chương Hai: Tương Ưng Thọ
37 Mātugāmasaṃyutta Connected Discourses on Women – Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân
38 Jambukhādakasaṃyutta: Connected Discourses with Jambukhādaka – Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka
39 Sāmaṇ˜akasaṃyutta: Connected Discourses with Sāmaṇ˜aka – Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka
40 Moggallānasaṃyutta: Connected Discourses with Moggallāna – Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna
41 Cittasaṃyutta: Connected Discourses with Citta – Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm
42 Gāmaṇisaṃyutta: Connected Discourses with Headmen – Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng
43 Asaṅkhatasaṃyutta: Connected Discourses on the Unconditioned – Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi
44 Abyākatasaṃyutta: Connected Discourses on the Undeclared – Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Part V: The Great Book (Mahāvagga) – Tập V – Thiên Ðại Phẩm

45 Maggasaṃyutta: Connected Discourses on the Path – Chương Một: Tương Ưng Ðạo
46 Bojjhaṅgasaṃyutta: Connected Discourses on the Factors of Enlightenment – Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi
47 Satipaṭṭhānasaṃyutta: Connected Discourses on the Establishments of Mindfulness – Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ
48 Indriyasaṃyutta: Connected Discourses on the Faculties – Chương Bốn: Tương Ưng Căn
49 Sammappadhānasaṃyutta: Connected Discourses on the Right Strivings – Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần
50 Balasaṃyutta: Connected Discourses on the Powers – Chương Sáu: Tương Ưng Lực
51 Iddhipādasaṃyutta: Connected Discourses on the Bases for Spiritual Power – Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc
52 Anuruddhasaṃyutta: Connected Discourses with Anuruddha – Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha
53 Jhānasaṃyutta: Connected Discourses on the Jhānas – Chương Chín: Tương Ưng Thiền
54 Ānāpānasaṃyutta: Connected Discourses on Breathing – Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra
55 Sotāpattisaṃyutta: Connected Discourses on Stream-Entry – Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu
56 Saccasaṃyutta: Connected Discourses on the Truths – Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật

Add Comment