Pali Canon: Anguttara Nikaya – Kinh Tăng Chi Bộ

FREE DOWNLOAD
The Numerical Discourses of the Buddha
a translation of the Anguttara Nikaya by Bhikkhu Bodhi, 1995

Chương Một Pháp – The Book of the Ones

01. Phẩm Sắc – Obsession of the Mind
02. Phẩm Ðoạn Triền Cái – Abandoning the Hindrances
03. Phẩm Khó Sử Dụng – Unwieldy
04. Phẩm Không Ðiều Phục – Untamed
05. Phẩm Ðặt Hướng Và Trong Sáng – A Spike
06. Phẩm Búng Ngón Tay – Luminous
07. Phẩm Tinh Tấn – Arousal of Energy
08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện – Good friendship
09. Phẩm Phóng Dật – Heedlessness
10. Phẩm Phi Pháp – Internal
11. Phẩm Thứ Mười Một – Non Dhamma
12. Phẩm Vô Phạm – Not an Offense
13. Phẩm Một Người – One Person
14. Phẩm Người Tối Thắng – Foremost
15. Phẩm Không Thể Có Ðược – Impossible
16. Phẩm Một Pháp – One Thing
17. Phẩm Chủng Tử – Qualities Engendering Confidence
18. Phẩm Makkhali – Finger Snap
19. Phẩm Không Phóng Dật – Mindfulness Directed to the Body
20. Phẩm Thiền Ðịnh (1) – The Deathless (1)
21. Phẩm Thiền Ðịnh (2) – The Deathless (1)

Chương Hai Pháp – The Book of the Twos

01. Phẩm Hình Phạt – Entering upon the Rains
02. Phẩm Tranh Luận – Disciplinary Issues
03. Phẩm Người Ngu – Fools
04. Phẩm Tâm Thăng Bằng – Same Minded
05. Phẩm Hội Chúng – Assemblies
06. Phẩm Người – People
07. Phẩm Lạc – Happliness
08. Phẩm Tướng – With a Basis
09. Phẩm Các Pháp – Dhamma
10. Phẩm Kẻ Ngu – Folls
11. Phẩm Các Hy Vọng – Desires
12. Phẩm Hy Cầu – Aspiring
13. Phẩm Bố Thí – Gifts
14. Phẩm Đón Chào – Munificence
15. Phẩm Nhập Định – Meditative Attainment
16. Phẩm Phẫn Nộ – Anger
17. Phẩm Thứ Mười Bảy – Seventeenth Chapter

Chương Ba Pháp – The Book of The Threes

01. Phẩm Người Ngu – The Fool
02. Phẩm Người Đóng Xe – The Cart Maker
03. Phẩm Người – Persons
04. Phẩm Sứ Giả Của Trời – Divine Messengers
05. Phẩm Nhỏ – The Minor Chapter
06. Phẩm Các Bà-la-môn – Brahmins
07. Phẩm Lớn – The Great Chapter
08. Phẩm Ananda – Ananda
09. Phẩm Sa-môn – Ascetics
10. Phẩm Hạt Muối – A Lump of Salt
11. Phẩm Chánh Giác – Englightenment
12. Phẩm Đọa Xứ – Bound for the Plane of Misery
13. Phẩm Kusinàra – Bharandu
14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ – A Warrior
15. Phẩm Cát Tường – Auspicious
16. Phẩm Lõa Thể – Naked ascetics

Chương Bốn Pháp – The Book of The Fours

01. Phẩm Bhandagàma – Bhandagama
02. Phẩm Hành – Walking
03. Phẩm Uruvelà – Uruvela
04. Phẩm Bánh Xe – The Wheel
05. Phẩm Rohitassa – Rohitassa
06. Phẩm Nguồn Sanh Phước – Streams of Merit
07. Phẩm Nghiệp Công Đức – Worthy Deeds
08. Phẩm Không Hý Luận – Unmistakable
09. Phẩm Không Có Rung Động – Unshakable
10. Phẩm Asura – Asuras
11. Phẩm Mây Mưa – Clouds
12. Phẩm Kesi – Kesi
13. Phẩm Sợ Hãi – Perils
14. Phẩm Loài Người – Persons
15. Phẩm Ánh Sáng – Splendors
16. Phẩm Các Căn – Faculties
17. Phẩm Đạo Hành – Modes of Practice
18. Phẩm Tư Tâm Sở – Volitional
19. Phẩm Chiến Sĩ – Warrior
20. Đại Phẩm – The Great Chapter
21. Phẩm Bậc Chân Nhân – The Good Person
22. Phẩm Ô Uế – Adornments of the Assembly
23. Phẩm Diệu Hạnh – Good Conduct
24. Phẩm Nghiệp – Kamma
25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội – Perils of Offenses
26. Phẩm Thắng Trí – Direct Knowledge
27. Phẩm Nghiệp Đạo – Courses of Kamma
28. Phẩm Tham – Lust and So forth repetition series

Chương Năm Pháp – The Book of The Fives

01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học – The Trainee’s Powers
02. Phẩm Sức Mạnh – Powers
03. Phẩm Năm Phần – Five Factored
04. Phẩm Sumana – Sumana
05. Phẩm Vua Munda – Munda the King
06. Phẩm Triền Cái – Hindrances
07. Phẩm Tưởng – Perceptions
08. Phẩm Chiến Sĩ – Future Perils
09. Phẩm Trưởng Lão – Elders
10. Phẩm Kakudha – Kakudha
11. Phẩm An Ổn Trú – Dwelling at Ease
12. Phẩm Andhakavinda – Andhakavinda
13. Phẩm Bệnh – Sick
14. Phẩm Vua – Kings
15. Phẩm Tikandaki – Tikandaki
16. Phẩm Diệu Pháp – The Good Dhamma
17. Phẩm Hiềm Hận – Resentment
18. Phẩm Nam Cư Sĩ – The Lay Follower
19. Phẩm Rừng – Forest Dwellers
20. Phẩm Bà-la-môn – Brahmanism
21. Phẩm Kimbila – Kiimbita
22. Phẩm Mắng Nhiếc – One Who insults
23. Phẩm Du Hành Dài – Lengthy Wandering
24. Phẩm Trú Tại Chỗ – Resident
25. Phẩm Ác Hành – Misconduct
26. Phẩm Cụ Túc Giới – Full Ordination

Chương Sáu Pháp – The Book of The Sixes

01. Phẩm Đáng Được Cung Kính – Worthy of Gifts
02. Phẩm Cần Phải Nhớ – Cordiality
03. Phẩm Trên Tất Cả – The Unsurpassed Things
04. Phẩm Chư Thiên – Deities
05. Phẩm Dhammika – Dhammika
06. Đại Phẩm – The Great Chapter
07. Phẩm Chư Thiên – Non-Returner
08. Phẩm A-la-hán – Arahantship
09. Phẩm Mát Lạnh – Coolness
10. Phẩm Lợi Ích – Benefit
11. Phẩm Ba Pháp – Triads
12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm – Asceticism

Chương Bẩy Pháp – The Book of The Sevens

01. Phẩm Tài Sản – Wealth
02. Phẩm Tùy Miên – Underlying Tendencies
03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ) – The Vajji Seven
04. Phẩm Chư Thiên – Deities
05. Phẩm Đại Tế Đàn – The Great Sacrifice
06. Phẩm Không Tuyên Bố – Undeclared
07. Đại Phẩm – The Great Chapter
08. Phẩm Về Luật – The Discipline
09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp – An Ascetic

Chương Tám Pháp – The Book of the Eights

01. Phẩm Từ – Loving Kindness
02. Phẩm Lớn – The Great Chapter
03. Phẩm Gia Chủ – Householders
04. Phẩm Bố Thí – Giving
05. Phẩm Ngày Trai Giới – Uposatha
06. Phẩm Gotamì – Gotami
07. Phẩm Đất Rung Động – Capala
08. Phẩm Song Đôi – Pairs
09. Phẩm Niệm – Mindfulness
10. Tham Ái – Similarity

Chương Chín Pháp – The Book of the Nines

01. Phẩm Chánh Giác – Englightenment
02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử – The Lion’s Roar
03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình – Abodes of Being
04. Đại Phẩm – The Great Chapter
05. Phẩm Pancala – Pancala
06. Phẩm An Ổn – Security
07. Phẩm Niệm Xứ – Establishments of Mindefulness
08. Phẩm Chánh Cần – Right Strivings
09. Phẩm Bốn Như Ý Túc – Bases for Psychic Potency
10. Phẩm Tham – Lust and so Forth Repetition series

Chương Mười Pháp – The Book of The Tens

01. Phẩm Lợi Ích – Benefits
02. Phẩm Hộ Trì – Protector
03. Phẩm Lớn – The Great Chapter
04. Phẩm Upàli và Ananda – Upali and Ananda
05. Phẩm Mắng Nhiếc – Insults
06. Phẩm Tâm Của Mình – One’s Own Mind
07. Phẩm Song Đôi – Pairs
08. Phẩm Ước Nguyện – Wish
09. Phẩm Trưởng Lão – The Elders
10. Phẩm Nam Cư Sĩ – Upali
11. Phẩm Sa-môn Tưởng – An Ascetic’s Perceptions
12. Phẩm Đi Xuống – Paccorohani
13. Phẩm Thanh Tịnh – Purified
14. Phẩm Thiên Lương – Good
15. Phẩm Thánh Đạo – Noble
16. Phẩm Người – Persons
17. Phẩm Janussoni – Janussoni
18. Phẩm Thiện Lương – Good
19. Phẩm Thánh Đạo – Noble Path
20. Phẩm Các Hạng Người – Another Chapter on Persons
21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh – The Deed-Born Body
22. Phẩm Không Có Đầu Đề – Similarity

Chương Mười Một Pháp – The Book of The Elevens

01. Phẩm Y Chỉ – Dependence
02. Phẩm Tùy Niệm – Recollection
03. Phẩm Tổng Kết – Similarity

Add Comment