Image of Gotama Buddha – the Birthday

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức BHAGAVĀ [1] đó, Ngài là bậc ARAHAṂ [2] cao thượng, được chứng quả Chánh-Biến-Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

Add Comment