Buddhist Lexicon for three languages: Pali – tiếng Việt – English (Excel files)

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Kính lễ Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng Chánh Biến Tri
Homage to Him, the Exalted, the Worthy, the Fully Enlightened One!

CLICK HERE TO VIEW OR DOWNLOAD
FILE 1FILE 2

In compiling part 2 of the three language dictionary, again I have borrowed texts such as the Chanting book – Buddha Vandana from the Website of Binh Anson, then copied and pasted directly to my dictionary. Part 2 uses the same Excel program as part 1, but the texts are lumped together according to the title, for example:
1. Vandana- A Book of Buddhist Devotions
2. Dhammapada- Dhammapada sutta (78 sentences translated)
3. Metta Sutta – Metta Sutta
4. Satipatthana sutta – The Four Foundations of Mindfulness
I want to acknowledge the work of Mr. Binh Anson in his website (http://www.budsas.org) from which I freely copied and pasted the chanting book,into part 2 of the dictionary.
I want to dedicate this work to the most VenerableNārada Mahā Thera, who was my first and foremost Teacher, who gave me my Dhamma name Nita, who gave me inspiration to take on this project, and most importantly who served as my role model due to his kindness and his wisdom.

Idaṃ vata me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu ānagate:
May this accumulated merit of mine be a cause to bring about the eradication of latent mental defilements in the future
Nita Truitner Burbank,
California,
August 28, 2013

Lời tựa Phần 2
Phần 2 của tự điển ba thứ tiếng rất khác với phần 1 là vì tôi chỉ chọn những bài kinh chớ không phải chọn từng từ ngữ như trong phần 1.
Phần 2 nầy sẽ gồm những bài trong quyển Kinh Nhựt Hành lấy từ trang Website http://www.budsas.org Cũng như lần biên soạn Phần 1, tôi chỉ ghi chép lại từ những tài liệu trên.
Chân thành cám ơn công đức thành lập website của đạo hữu Bình Anson, đã dày công lưu giữ những tài liệu Phật Giáo Nguyên Thủy vô cùng quý giá để lưu truyền lại cho thế hệ mai sau.
Phần 2 sẽ gồm những bài kinh trong Kinh Nhựt Hành Nguyên Thủy như sau:
· Lễ Bái Tam Bảo
· Dhammapada- Kinh Lời Vàng (78 câu dịch)
· Metta Sutta – Từ Bi Kinh
· Satipatthana sutta – Kinh Tứ niệm xứ
Kính dâng Đại Đức Nārada Mahā Thera, người thầy đầy đủ giới đức, từ bi và trí tuệ, đáng làm gương mẫu cho chúng con.
Idaṃ vata me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu ānagate
Xin cho sự phước báu mà tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Nita Truitner
Burbank, California
August 28, 2013

Add Comment